آلبوم من ◂ همایش تهاجمات رسانه ای ضد اسلام
این نشست در پاسخ به اهانت های رسانه علیه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و تهاجمات رسانه ضد اسلام در چند سال گذشته با هدف بصیرت افزایی برگزارشد